تبلیغات
تعرفه تبلیغات

تعرفه تبلیغات

کد تبلیغ شرح تبلیغ سایز تبلیغ قیمت یک ماهه(تومان) قیمت دو ماهه(تومان) قیمت سه ماهه(تومان)
T 1 تبلیغات متنی
------
3,000 5,000 7,000
T 2 تبلیغات بنر در ستون راست یا چپ
120*120
4,000 7,000 10,000
T 3 تبلیغات بنر در ستون راست یا چپ
240*120
5,000 9,000 13,000
T 4 تبلیغات بنر در زیر هدر
468*60
6,000 11,000 16,000
T 5 ارسال پاپ آپ ------ 12,000 22,000 32,000
برای درج تبلیغات با شماره زیر تماس بگیرید

09335092193