تبلیغات
ما باید لامپ ها را طوری به کلیدها وصل کنیم که از 1 (یک) تا 63 (شصت و سه)

هر عددی انتخاب کنیم ، به همان تعداد لامپ روشن کنیم...

چون کوچکترین عدد ما 1 (یک) است ، همانطور که در شکل زیر می بینید

به کلید اول 1 (یک) لامپ وصل می کنیم...

تا با زدن آن کلید ، یک لامپ روشن شود ، (توجه کنید که بقیه کلیدها در حالت خاموش باشند)...

عدد بعدی ما 2 (دو) است ، همانطور که در شکل زیر می بینید به کلید دوم 2 (دو) لامپ وصل می کنیم...

تا با زدن آن کلید ، دو لامپ روشن شود ، (توجه کنید که بقیه کلیدها در حالت خاموش باشند)...

عدد بعدی ما 3 (سه) است ، همانطور که در شکل بالا می بینید

با زدن کلید اول و دوم با هم ، سه لامپ روشن می شود...

یک لامپ کلید اول + دو لامپ کلید دوم ، (توجه کنید که بقیه کلیدها در حالت خاموش باشند)...

عدد بعدی ما 4 (چهار) است ،

همانطور که در شکل زیر می بینید به کلید سوم 4 (چهار) لامپ وصل می کنیم...

تا با زدن آن کلید ، چهار لامپ روشن شود ، (توجه کنید که بقیه کلیدها در حالت خاموش باشند)...

عدد بعدی ما 5 (پنج) است ، همانطور که در شکل بالا می بینید با زدن کلید اول و سوم با هم ،

پنج لامپ روشن می شود...

یک لامپ کلید اول + چهار لامپ کلید سوم ، (توجه کنید که بقیه کلیدها در حالت خاموش باشند)...

اعداد 6 و 7 را نیز به همین روش با استفاده از کلیدهای اول و دوم و سوم روشن می کنیم ...

عدد بعدی ما 8 (هشت) است ،

همانطور که در شکل زیر می بینید به کلید چهارم 8 (هشت) لامپ وصل می کنیم...

تا با زدن آن کلید ، هشت لامپ روشن شود ، (توجه کنید که بقیه کلیدها در حالت خاموش باشند)...

عدد بعدی ما 9 (نه) است ،

همانطور که در شکل بالا می بینید با زدن کلید اول و چهارم با هم ، نه لامپ روشن می شود...

یک لامپ کلید اول + هشت لامپ کلید چهارم ، (توجه کنید که بقیه کلیدها در حالت خاموش باشند)...

اعداد 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 را نیز به همین روش

با استفاده از کلیدهای اول و دوم و سوم و چهارم روشن می کنیم...

عدد بعدی ما 16 (شانزده) است ،

همانطور که در شکل زیر می بینید به کلید پنجم 16 (شانزده) لامپ وصل می کنیم...

تا با زدن آن کلید ، شانزده لامپ روشن شود ، (توجه کنید که بقیه کلیدها در حالت خاموش باشند)...عدد بعدی ما 17 (هفده) است ، همانطور که در شکل بالا می بینید

با زدن کلید اول و پنجم با هم ، هفده لامپ روشن می شود ...

یک لامپ کلید اول + شانزده لامپ کلید پنجم ، (توجه کنید که بقیه کلیدها در حالت خاموش باشند)...

اعداد 18 تا 31 را نیز به همین روش با استفاده از

کلیدهای اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم روشن می کنیم...

عدد بعدی ما 32 (سی و دو) است ،

همانطور که در شکل زیر می بینید به کلید ششم 32 (سی و دو) لامپ وصل می کنیم...

تا با زدن آن کلید ، سی و دو لامپ روشن شود ، (توجه کنید که بقیه کلیدها در حالت خاموش باشند)...

عدد بعدی ما 33 (سی و سه) است ،

همانطور که در شکل بالا می بینید با زدن کلید اول و ششم با هم ، سی و سه لامپ روشن می شود ...

یک لامپ کلید اول + سی و دو لامپ کلید ششم ، (توجه کنید که بقیه کلیدها در حالت خاموش باشند)...

اعداد 34 تا 63 را نیز به همین روش با استفاده از کلیدهای

اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم روشن می کنیم...