تبلیغات
جواب 1- اگر الان ساعت 9 شب باشد ، دو ساعت دیگر یعنی ساعت 11 شب

یك ساعت دیگر تا نیمه شب زمان داریم

كه نصف مدت زمانی است كه از ساعت 10 تا نیمه شب باقی است

جواب 2- اگر اعدادی دو رقمی را كه ارقام مشابه دارند مورد مقایسه قرار دهیم


و این را هم در نظر بگیریم كه با افزودن یك عدد به عدد بزرگتر

این عدد دو برابر عدد كوچکتر میشود

به این نتیجه میرسیم كه مادر 73 ساله و دخترش 37 ساله است