تبلیغات
جواب1 : اگه شما از نفر دوم سبقت بگیرید

 جایگاه اونو به دست میارید ، پس دوم میشویدجواب2 : چطور میتونی از نفر آخر سبقت بگیریجواب3 : اسمش مریمجواب4 : مجموعش شد 5000 تا

جواب درست 4100 هست